ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

1. Εισαγωγή

Η δικηγορική εταιρία «PRIMIUS» επεξεργάζεται πληροφορίες που σας αφορούν (Δεδομένα), πάντα με σεβασμό στα δικαιώματά σας και τη σχετική νομοθεσία. Θεμελιώδης αρχή και αξία της εταιρίας μας είναι η τήρηση εχεμύθειας για όσα Δεδομένα μας εμπιστεύεστε ή περιέρχονται σε γνώση μας κατά την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών. Την εχεμύθεια αυτή τηρούμε όχι μόνο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την περαίωση της υπόθεσης ή την ανάκληση της εντολής από εσάς. Λαμβάνουμε όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των Δεδομένων σας, προς αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Παράλληλα, όλοι οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες μας υπόκεινται σε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά κάθε πρόσωπο που αλληλοεπιδρά με την εταιρία μας με οποιονδήποτε τρόπο, λ.χ. αναθέτοντάς μας την εντολή διεκπεραίωσης της νομικής του υπόθεσης, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον ενημέρωσης για τις υπηρεσίες μας, επικοινωνώντας μαζί μας, χρησιμοποιώντας την εταιρική μας σελίδα στο διαδίκτυο ή/και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης, αφορά και τους εκπροσώπους, εργαζόμενους και συνεργάτες των προσώπων αυτών, εφόσον κατά την αλληλεπίδραση των τελευταίων με την εταιρία μας, μας γνωστοποιούνται Δεδομένα τους.

Η Πολιτική Απορρήτου εξηγεί με ποιον τρόπο επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα που συλλέγουμε από την αλληλεπίδρασή σας με την εταιρία μας, τόσο ηλεκτρονικά όσο και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Μπορεί στο μέλλον να χρειαστεί να τροποποιήσουμε την Πολιτική Απορρήτου. Θα αναρτήσουμε την τροποποιημένη έκδοση στην ιστοσελίδα μας και θα ισχύει από την ανάρτησή της. Για το λόγο αυτό σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενό της.

 

2. Πώς συλλέγουμε τα Δεδομένα

Συλλέγουμε Δεδομένα με διαφορετικούς τρόπους. Πιο συγκεκριμένα, μέσω:

 • Της σύναψης και εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών.
 • Της φόρμας επικοινωνίας που τηρούμε στην ιστοσελίδα μας.
 • Της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς την εταιρία μας.
 • Της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας.
 • Των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn) στα οποία τηρούμε εταιρική σελίδα.
 • Των Cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας. Για περισσότερα επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies.
 • Της συγκατάθεσής σας, στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τη νομοθεσία, αυτή είναι αναγκαία για τη νομιμότητα της συλλογής και της επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

 

3. Ποια Δεδομένα συλλέγουμε

Συλλέγουμε πληροφορίες για:

 • Οτιδήποτε κριθεί αναγκαίο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας από τη μεταξύ μας σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών, ειδικότερα δε για την εκπροσώπηση και υπεράσπισή σας σε κάθε δικαστήριο, αρχή, υπηρεσία ή εξωδικαστικό θεσμό, καθώς επίσης και για την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων.
 • Τα φορολογικά σας στοιχεία, προκειμένου να εκπληρώσουμε τις νόμιμες υποχρεώσεις μας έναντι των φορολογικών αρχών.
 • Τα στοιχεία που έχετε επιτρέψει στα μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), να μας γνωστοποιούν, όταν αλληλεπιδράτε με την εταιρική μας σελίδα, σύμφωνα με τους όρους χρήσης τους. Ενδεικτικά, τα στοιχεία που εμφανίζονται στο προφίλ σας στα μέσα αυτά, καθώς και τις εντυπώσεις ή τα σχόλιά σας για τους συνδέσμους/τις φωτογραφίες που κοινοποιούμε στην εταιρική μας σελίδα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μας παρέχουν στατιστικές πληροφορίες για τις επισκέψεις που έχουν γίνει στην εταιρική μας σελίδα, τις προβολές, εντυπώσεις, κοινοποιήσεις και σχόλια που αφορούν συνδέσμους/φωτογραφίες που κοινοποιήσαμε μέσω αυτής. Όμως, ακόμη και εάν κάποια από αυτές τις πληροφορίες σας αφορά, αυτές είναι ανώνυμες και δεν μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σας.
 • Τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου, αιτήματα ή σχόλιά σας, που περιλαμβάνονται στο μήνυμα που μας στέλνετε μέσω e-mail / της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας / των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), ή στην τηλεφωνική σας κλήση.
 • Τις πρόσφατες επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας, το υλικό που είδατε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας, την επιλογή σας ως προς τη γλώσσα, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Τις πληροφορίες αυτές συλλέγουμε μέσω των cookies που χρησιμοποιούμε. Για περισσότερα επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies.

 

4. Σκοποί – Νομιμότητα επεξεργασίας των Δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα, μόνο εφόσον είναι αναγκαίο για:

 • Την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας από τη μεταξύ σας σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, οι ενέργειες για τις οποίες ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Δεδομένα σας είναι οι ακόλουθες, πάντοτε μετά από προηγούμενη μεταξύ μας συνεννόηση και ειδικότερη εντολή: Παροχή νομικών συμβουλών, σύνταξη γνωμοδοτικών και ενημερωτικών σημειωμάτων προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο και αρχή, κατάρτιση σχεδίων συμβάσεων και συμβολαίων, έλεγχος συμβάσεων, σύνταξη εξωδίκων δηλώσεων, αιτήσεων και δικογράφων, εκπροσώπηση και υπεράσπισή σας ενώπιον κάθε αρμόδιου δικαστηρίου, αρχής, υπηρεσίας, οργάνου, εξωδικαστικού θεσμού, πειθαρχικού και υπηρεσιακού συμβουλίου της ελληνικής δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, κατάθεση σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και κάθε άλλου τίτλου προβλεπόμενου από την εθνική, την ενωσιακή ή την αλλοδαπή νομοθεσία, συμμετοχή σε διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς, όπως ενδεικτικά η διαδικασία της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας, διενέργεια των απαιτούμενων διαπραγματεύσεων για την αναζήτηση συμβιβαστικής λύσης, έρευνα των βιβλίων των υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων, σύνταξη σχετικών εγγράφων ελέγχου τίτλων, λήψη των απαιτούμενων πιστοποιητικών και αντιγράφων, έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων και μετάφραση εγγράφων.

Εφόσον κριθεί αναγκαίο για την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας από τη μεταξύ μας σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών, θα σας ζητηθεί να μας παράσχετε Ειδικές Κατηγορίες Δεδομένων (δεδομένα που αφορούν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις, τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία σας ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας). Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών, θα περιοριστεί στον βαθμό που είναι αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών σας αξιώσεων.

Στο πλαίσιο εκτέλεσης των υποχρεώσεών μας από τη μεταξύ μας σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών, είναι πιθανό να επεξεργαστούμε δεδομένα σας, τα οποία αφορούν ποινικές διώξεις, μέτρα ασφαλείας και ποινικές καταδίκες. Η επεξεργασία αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον και στον βαθμό που είναι αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νόμιμων αξιώσεών σας.

Η παροχή των Δεδομένων που σχετίζονται με τα φορολογικά σας στοιχεία είναι αναγκαία για τη συμμόρφωσή μας με τις φορολογικές μας υποχρεώσεις, συνεπώς συνιστά νόμιμη υποχρέωσή σας. Η παροχή των λοιπών Δεδομένων είναι αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομικών σας αξιώσεων, στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών, και ως εκ τούτου συνιστά παρεπόμενη συμβατική σας υποχρέωση. Η παράλειψή σας να μας παράσχετε τα εν λόγω Δεδομένα θα έχει ως συνέπεια την πλημμελή θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομικών σας αξιώσεων και μας παρέχει το δικαίωμα να καταγγείλουμε τη μεταξύ μας σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών.

 • Τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε, και ειδικότερα την εξυπηρέτηση των θεμελιωδών αρχών και αξιών που διέπουν την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, την καλή λειτουργία της μεταξύ μας σχέσης συνεργασίας, την προώθηση των υπηρεσιών μας, την ενίσχυση της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας μας και την προάσπιση του εταιρικού μας συμφέροντος. Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα για την ικανοποίηση αυτών των εννόμων συμφερόντων μας, μόνο εάν έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας.
 • Να εξετάσουμε το αίτημα ή το σχόλιό σας και να πραγματοποιήσουμε τις ενδεδειγμένες ενέργειες, ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή σχέση μαζί σας και να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας. Η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία για να σας εξυπηρετήσουμε ή να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
 • Να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας, μέσω των δυνατοτήτων προώθησης και επικοινωνίας που μας παρέχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα οποία τηρούμε εταιρική σελίδα (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), καθώς και να σας ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας, τις εκδηλώσεις μας, τα εταιρικά μας νέα και για όποιο άλλο θέμα κρίνουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει, μέσω συνδέσμων/φωτογραφιών που κοινοποιούμε στην εταιρική μας σελίδα στα μέσα αυτά. Η προβολή/προώθηση αυτή γίνεται πάντοτε με τρόπο που προσιδιάζει στο δικηγορικό λειτούργημα και συνάδει με το κύρος του και την αξιοπρέπειά του. Επίσης, να βελτιώσουμε την εταιρική μας σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και τις πληροφορίες που παρέχουμε στους χρήστες που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν ενημερώσεις από αυτήν, αξιοποιώντας τις στατιστικές πληροφορίες που μας παρέχουν τα συγκεκριμένα μέσα. Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας για τον σκοπό αυτό, έχοντας έννομο συμφέρον για την προβολή της εταιρίας μας, την προώθηση των υπηρεσιών μας και τη βελτίωση της εταιρικής μας σελίδας, σύμφωνα πάντα με τους όρους χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα οποία τηρούμε εταιρική σελίδα (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn). Η επεξεργασία των Δεδομένων σας με τον τρόπο αυτό είναι αναγκαία για την αλληλεπίδρασή σας με την εταιρική μας σελίδα στα μέσα αυτά.
 • Να αντιληφθούμε πώς χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και να την κάνουμε πιο λειτουργική και ασφαλή. Η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία για να βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών.

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τα Δεδομένα για:

 • Να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
 • Να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και τις αξιώσεις μας.

 

5. Χρόνος διατήρησης των Δεδομένων

5.1. Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα μόνο για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε. Εξετάζουμε περιοδικά τα Δεδομένα που έχουμε αποθηκευμένα και προχωράμε στη διαγραφή τους, όταν δεν είναι πια αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών. Συγκεκριμένα, διατηρούμε:

 • Τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της.
 • Τις πληροφορίες για τα αιτήματα ή τα σχόλιά σας, όσο χρόνο απαιτείται για να τις εξετάσουμε και να πραγματοποιήσουμε τις ενδεδειγμένες ενέργειες.
 • Τις πληροφορίες που χρησιμοποιούμε για να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας, μέσω των δυνατοτήτων διαφήμισης που μας παρέχει η ηλεκτρονική πλατφόρμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα οποία τηρούμε εταιρική σελίδα (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), καθώς και για να σας ενημερώνουμε, μέσω συνδέσμων/φωτογραφιών που κοινοποιούμε στην εταιρική μας σελίδα στα μέσα αυτά, για όσο χρόνο «ακολουθείτε» την εταιρική μας σελίδα στα εν λόγω μέσα. Εάν δεν επιθυμείτε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για τους σκοπούς αυτούς, μπορείτε να σταματήσετε να «ακολουθείτε» την εταιρική μας σελίδα, σύμφωνα με τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τους οποίους πρέπει να συμβουλευτείτε.
 • Διατηρούμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε μέσω της χρήσης cookies, σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

5.2. Αφού παρέλθει το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού επεξεργασίας των Δεδομένων, θα διατηρήσουμε αποθηκευμένα, λαμβάνοντας πάντα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλειά τους, τα Δεδομένα:

 • Που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωσή μας με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Η επεξεργασία τους θα διαρκέσει όσο χρόνο απαιτούν οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις.
 • Που είναι αναγκαία για να προστατέψουμε τα δικαιώματα και τις αξιώσεις μας. Η τους θα διαρκέσει όσο χρόνο απαιτείται για την παραγραφή των εκατέρωθεν αξιώσεων, την αμετάκλητη περάτωση δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας, στην οποία ενδέχεται να εμπλακούμε ή την ολοκλήρωση διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ μας.
 • Που έχουν επιστημονική αξία, όπως λ.χ. δικόγραφα που έχουν συνταχθεί από την εταιρία μας και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών αρχών, που εκδόθηκαν στο πλαίσιο χειρισμού της νομικής σας υπόθεσης. Στην περίπτωση αυτή, οι πληροφορίες διατηρούνται ανωνυμοποιημένες.
 • Που είναι αναγκαία, προκειμένου να μπορέσουμε να σας ειδοποιήσουμε στο μέλλον για τυχόν νομοθετικές εξελίξεις που δύνανται να επηρεάσουν τις νομικές σας υποθέσεις που χειριστήκαμε, όπως τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

 

6. Με ποιους μοιραζόμαστε τα Δεδομένα

Σε κάποιες περιπτώσεις μοιραζόμαστε τα Δεδομένα με τρίτα πρόσωπα. Αυτό γίνεται μόνο εφόσον είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας τους. Τα τρίτα πρόσωπα μπορεί να είναι:

 • Οι αρμόδιες για την άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομίμων αξιώσεών σας δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές, υπηρεσίες, όργανα, εξωδικαστικοί θεσμοί, πειθαρχικά και υπηρεσιακά συμβούλια, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ενδεικτικά το «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», οι δικηγορικοί σύλλογοι), δημόσιοι λειτουργοί (λ.χ. δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι), καθώς και τρίτα πρόσωπα (ενδεικτικά δικαστικοί ή ιδιώτες πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι, διαιτητές ή διαμεσολαβητές, δικηγόροι). Η κοινολόγηση αυτή γίνεται μόνο εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης παροχής νομικών υπηρεσιών ή εφόσον χρειαστεί να προστατέψουμε τα δικαιώματά μας και τις νομικές μας αξιώσεις.
 • Επιχειρήσεις παροχής μεταφορικών, ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, για τη διευκόλυνση της μεταξύ μας επικοινωνίας.
 • Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών φωτοτυπίας και εκτυπώσεων.
 • Μεταφραστικά γραφεία.
 • Λογιστές, φοροτεχνικοί.
 • Η εκάστοτε αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Η κοινολόγηση αυτή γίνεται μόνο εφόσον είναι αναγκαία για τη συμμόρφωσή μας με τις έννομες υποχρεώσεις μας.
 • Οργανισμοί πρόληψης και εντοπισμού απάτης, για την αποτροπή ή την αντιμετώπιση εγκληματικής δραστηριότητας στις εγκαταστάσεις μας ή στα ηλεκτρονικά μας συστήματα.

Θα διαβιβάσουμε τα Δεδομένα σε τρίτη χώρα μόνο εφόσον διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των Δεδομένων σε αυτή τη χώρα και εάν είναι απολύτως αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας τους.

 

7. Τα δικαιώματά σας

7.1. Ποια είναι

Για να προστατέψετε τα Δεδομένα, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα. Τα δικαιώματα αυτά μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να περιορίζονται από τη σχετική νομοθεσία, αλλά και από τους όρους χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τρίτων (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn), μέσω των οποίων τα έχουμε αποκτήσει.

 • Δικαίωμα πρόσβασης

Δικαίωμα να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των Δεδομένων, να έχετε πρόσβαση σε αυτά και στις σχετικές με την επεξεργασία τους πληροφορίες και να ζητήσετε αντίγραφό τους.

 • Δικαίωμα διόρθωσης

Δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση ή συμπλήρωση των Δεδομένων.

 • Δικαίωμα διαγραφής

Δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των Δεδομένων. Θα ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα:

 • Εάν τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
 • Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης.
 • Εάν τα Δεδομένα επεξεργάστηκαν παράνομα.
 • Εάν τα Δεδομένα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση.

 

 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των Δεδομένων. Το δικαίωμα αυτό ικανοποιείται:

 • Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των Δεδομένων.
 • Όταν η επεξεργασία είναι αντίθετη στο νόμο και ζητάτε, αντί της διαγραφής, τον περιορισμό της χρήσης τους.
 • Όταν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης, μέχρι να επαληθεύσουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι της επεξεργασίας τους υπερισχύουν έναντι των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.
 • Δικαίωμα φορητότητας

Δικαίωμα να λάβετε τα Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης ή μετά από συναίνεσή σας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους τόσο σε εσάς ή και σε άλλο πρόσωπο, που θα διενεργήσει την επεξεργασία τους. Αναγκαία προϋπόθεση για τη διαβίβαση αυτή, είναι να έχετε εξοφλήσει τις οικονομικές σας υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν από τη μεταξύ μας σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών.

 • Δικαίωμα εναντίωσης

Δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων που γίνεται για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή τρίτων.

 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσή σας

Εάν επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα μετά από τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή, απευθυνόμενοι στα στοιχεία επικοινωνίας της εταιρίας μας.

7.2. Πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας δωρεάν (εκτός αν είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά), υποβάλλοντας αίτημα στα στοιχεία:

Διεύθυνση: PRIMIUS ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ 4, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ. 54625

Τηλέφωνο: (0030) 2310 222027

Φαξ: (0030) 2310 222069

E-mail: info@primiuslawfirm.gr

Θα ενημερωθείτε για την πορεία του αιτήματός σας εντός μηνός από την παραλαβή του, εκτός αν το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή συντρέχουν λόγοι αυξημένου αριθμού αιτημάτων. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν νόμιμοι λόγοι, οι οποίοι μας εμποδίζουν να το ικανοποιήσουμε, θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους της άρνησής μας.

7.3. Υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας αντίθετα στο νόμο. Τα στοιχεία της Αρχής είναι:

Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλέφωνο: (0030) 210 6475600

Φαξ: (0030) 210 6475628

Ε-mail: contact@dpa.gr

 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ομάδα μαςΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥΝΔΕΣΜΟΙ EN