- Δίκαιο Αξιογραφων - είσπραξη απαιτήσεων

- Εταιρικό δίκαιο, πτωχευτικό δίκαιο, δίκαιο εξυγίανσης επιχειρήσεων

- Σύγχρονες εμπορικές συμβάσεις - Τραπεζικό δίκαιο

- Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και ανταγωνισμού

- Εργατικό δίκαιο

- Φορολογικό - Διοικητικό - Δημόσιο Δίκαιο

- Αστικό Δίκαιο

- Γενικότερα Νομικά Θέματα