Εταιρικό δίκαιο, πτωχευτικό δίκαιο, δίκαιο εξυγίανσης επιχειρήσεων

- Σύσταση και οργάνωση εταιριών στην Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία, Βουλγαρία,
- Τροποποιήσεις εταιρικών,
- Παρακολούθηση και παραστάσεις σε διοικητικά συμβούλια και γενικές συνελεύσεις εταιριών,
- Συμφωνητικά και συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης εταιρικών μεριδίων και μετοχών,
- Ελεγχος νομιμοποιητικών εταιριών και εν γένει νομικός έλεγχος των εταιριών,
- Σύνταξη εταιρικών συμβάσεων και διεκπεραίωση εξωεταιρικών συμφωνιών,
- Διαδικασία συγχωνεύσεων, απορροφήσεων, μετασχηματισμών εταιριών, αποσχίσεις κλάδων, μετατροπή του νομικού εταιρικού τύπου,
- Υποστήριξη και παροχή νομικών συμβουλών σε εταίρους, μετόχους, διαμεσολάβηση για την λύση εταιρικών διαφορών,
- Παρακολούθηση των φορολογικών υποθέσεων των εταιριών,
- Σύνταξη αιτήσεων υπαγωγής σε καθεστώς πτώχευσης, διαδικασίας εξυγίανσης και διαμεσολάβησης κατ’ άρθρο 99 του ν.3588/2007, διαδικασία αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων, πλήρης παροχή οικονομικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών για την εξυγίανση των επιχειρήσεων,
- Σύνταξη αιτήσεων και επιμέλεια ένταξης στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά