Εργατικό δίκαιο 

- Κατάρτιση συμβάσεων εργασίας,
- Παροχή συμβουλών σε θέματα καταγγελιών, ομαδικών απολύσεων, αποζημιώσεων,
- Παροχή υπηρεσιών σε ζητήματα συλλογικών συμβάσεων εργασίας, και μισθολογικών θεμάτων,
- Κατάρτιση κανονισμών εργασίας,
- Ενημέρωση και εφαρμογή νέων εργασιακών θεσμών, της νέας εργατικής νομοθεσίας