Φορολογικό - Διοικητικό - Δημόσιο Δίκαιο

- Προσφυγές κατά πράξεων των φορολογικών αρχών,
- Εκπροσώπηση σε εξωδικαστική διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών,
- Αντιμετώπιση θεμάτων Δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου,
- Υποστήριξη και εκπροσώπηση σε θέματα απαλλοτριώσεων