Αστικό Δίκαιο

- Υποστήριξη και εκπροσώπηση σε θέματα μισθωτικών συμβάσεων, 
- Εκπροσώπηση σε θέματα οικογενειακού δικαίου, γαμικών διαφορών, διαφορών γονέων και τέκνων,
- Παροχή υπηρεσιών σε κληρονομικά θέματα