ΠΙΣΩ

Νέα & Ανακοινώσεις

Αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατασχετήριων εγγράφων εις χείρας τρίτου-Δεκτή η αίτηση αναστολής-Η συνδρομή του στοιχείου της ανεπανόρθωτης βλάβης

Υπ’ αριθμόν 24/2018 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης: Η υπόθεση αφορά την αίτηση αναστολής (αρ. 228 επ. ΚΔΔ) εκτέλεσης μίας σειράς κατασχετηρίων εγγράφων που επιβλήθηκαν από την Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης εις χείρας πέντε τραπεζών για ποσά που οι ως άνω τράπεζες οφείλουν ή θα οφείλουν στην αιτούσα την αναστολή ανώνυμη εταιρεία, για χρέος που προέρχεται από ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές. Το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής της ως άνω εταιρείας κρίνοντας,  ότι η εκτέλεση των προσβαλλόμενων πράξεων θα της προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη, διότι τελεί σε στάδιο διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές της και έχει υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του ΠτΚ , στα πλαίσια της οποίας της έχει χορηγηθεί προσωρινή διαταγή από την Πρόεδρο του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία διατάχθηκε η αναστολή λήψης μέτρων, εκκρεμών ή μη ατομικής και συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης για το χρονικό διάστημα έως την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης και σε κάθε περίπτωση κατά ανώτατο όριο έως τέσσερις μήνες από τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής και περαιτέρω, οι κατασχεθέντες  τραπεζικοί λογαριασμοί είναι άμεσα συνυφασμένοι με τη λειτουργία της αιτούσας, καθώς μέσω αυτών εξυπηρετούνται οι πάγιες και τρέχουσες υποχρεώσεις της και ιδίως η καταβολή της μισθοδοσίας, της μηνιαίας δόσης των ρυθμισμένων οφειλών της προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία κ.α. Η αναστολή εκτέλεσης των προσβαλλόμενων κατασχετηρίων εγγράφων χορηγήθηκε υπό την έννοια ότι τα ποσά που ήδη κατασχέθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο θα παραμείνουν κατασχεμένα εις χείρας των τραπεζών, αλλά τα ποσά που θα κατατίθενται από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής και έπειτα στους ανωτέρω τραπεζικούς λογαριασμούς θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ελεύθερα από την αιτούσα.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ομάδα μαςΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥΝΔΕΣΜΟΙ