ΠΙΣΩ

Νέα & Ανακοινώσεις

Ο νόμιμος εκπρόσωπος κεφαλαιουχικής εταιρείας η οποία συμμετέχει ως ομόρρυθμο μέλος ετερόρρυθμης εταιρείας δεν υπέχει αστική ευθύνη για τις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου υποχρεώσεις της τελευταίας

Με την με αριθμό 255/2009 απόφαση του ΣτΕ κρίθηκε ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος ανώνυμης εταιρείας η οποία συμμετέχει ως ομόρρυθμο μέλος ετερόρρυθμης εταιρείας δεν υπέχει προσωπική αστική ευθύνη για τις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου υποχρεώσεις της τελευταίας. Η εν λόγω απόφαση εκδόθηκε κατόπιν άσκησης εκ μέρους νομίμου εκπροσώπου ανώνυμης εταιρείας αίτησης ακυρώσεως εκτελεστής διοικητικής πράξης της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. με θέμα την αρνητική απάντηση της τελευταίας στην αίτηση του πρώτου περί έκδοσης στο όνομά του πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ αρνήθηκε την έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας στον αιτούνται λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, ετερόρρυθμης εταιρείας, ομόρρυθμο μέλος της οποίας είναι η ανώνυμη εταιρεία της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος ήταν ο αιτών. Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην ακύρωση της διοικητικής πράξης άρνησης έκδοσης φορολογικής ενημερότητας κρίνοντας μεταξύ άλλων ότι οι διατάξεις με τις οποίες επιβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα οικονομικό βάρος για χρέη από φόρους νομικών προσώπων, πρέπει να ερμηνεύονται στενά, οι δε διευθυντές, διαχειριστές ή διευθύνοντες σύμβουλοι και οι εκκαθαριστές ανώνυμης εταιρείας ευθύνονται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, προσωπικώς και αλληλεγγύως για την καταβολή ορισμένων φόρων (φόρου εισοδήματος, παρακρατουμένων φόρων, φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών), υποκείμενο των οποίων είναι το ίδιο το νομικό πρόσωπο της ανώνυμης εταιρειας, και όχι για την καταβολή του φόρου εισοδήματος ή άλλων φόρων, που οφείλει ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία, στην οποία η ανώνυμη εταιρεία είναι ομόρρυθμος εταίρος.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ομάδα μαςΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥΝΔΕΣΜΟΙ