ΠΙΣΩ

Νέα & Ανακοινώσεις

Σύμβαση εμπορικής μισθώσεως - Ανυπαίτια αδυναμία της μισθώτριας να καταβάλει το συμφωνημένο κατά τη σύναψη της μισθώσεως μίσθωμα - Αναπροσαρμογή μισθώματος με μείωση προς περιορισμό της ζημίας της μισθώτριας

Από τη σύναψη της προκείμενης εμπορικής μισθώσεως εμφανίσθηκε και σταδιακά επιδεινώθηκε η οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας που παρατηρείται στην παγκόσμια οικονομία, με συνέπεια τη λήψη φορολογικών μέτρων, την αύξηση του Φ.Π.Α., τη μείωση μισθών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, την ανεργία και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, η οποία επηρέασε μεταξύ άλλων και τον κύκλο εργασιών των καταστημάτων. Η πτώση των πωλήσεων της μισθώτριας και συνεπακόλουθα του τζίρου της ήταν αδύνατο να προβλεφθεί κατά την κατάρτιση της συμβάσεως μισθώσεως, ενώ λόγω της απρόοπτης και αιφνιδιαστικής ως άνω εξέλιξης, η μισθώτρια αδυνατεί πλέον να αντεπεξέλθει στους όρους της συμβάσεως και να καταβάλει το συμφωνηθέν μίσθωμα. Εξάλλου, και οι μισθωτικές αξίες των επαγγελματικών χώρων γνωρίζουν προοδευτική μείωση σε σύγκριση με τις αντίστοιχες αξίες των περασμένων ετών. Η διαφορά μεταξύ του μισθώματος που συμφωνήθηκε και αυτού που προκύπτει από την πραγματική μισθωτική αξία του μισθίου υπερβαίνει καταφανώς τον κίνδυνο που ανέλαβε η μισθώτρια, η δε εμμονή του εκμισθωτή στην πληρωμή του μισθώματος που προκύπτει από τη συμφωνία του με τη μισθώτρια αντιμάχεται την απαιτούμενη στις συναλλαγές ευθύτητα και εντιμότητα, με συνέπεια να παρίσταται ανάγκη περιστολής του συμφωνημένου μισθώματος, προκειμένου η παροχή της μισθώτριας (μίσθωμα) να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστης κατά το χρόνο της εκπλήρωσης, ώστε να επέλθει εξίσωση των εκατέρωθεν παροχών, εφόσον προέκυψε μεταβολή των συνθηκών συνεπαγόμενη τη μείωση της μισθωτικής αξίας του μισθίου και παρεπόμενα μεταξύ του καταβαλλόμενου μισθώματος και του ελεύθερου υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Με βάση τις άνω παραδοχές του, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών επέβαλε δια της άνω αποφάσεώς του, την αναπροσαρμογή με μείωση του καταβαλλόμενου μισθώματος, προς περιορισμό της ζημίας της μισθώτριας, άρση της δυσαναλογίας και αποκατάσταση της διαταραχθείσας καλής πίστης, κατ’απόκλιση από τα συμφωνημένα. Σημειώνεται δε εν προκειμένω ότι η μισθώτρια είχε προηγούμενα πετύχει και την απαγόρευση της καταγγελίας της συμβάσεως μισθώσεως και την αποβολή της από το μίσθιο για το λόγο ότι δεν καταβάλλει το συμφωνημένο μίσθωμα, με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του ίδιου άνω Δικαστηρίου. Υπ’αριθμ. 1281/2014 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών [ειδική διαδικασία μισθωτικών διαφορών]

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η ομάδα μαςΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣΥΝΔΕΣΜΟΙ