Δίκαιο Αξιογραφων - είσπραξη απαιτήσεων: 

- Εξώδικες ενέργειες για είσπραξη απαιτήσεων,
- Εκδοση διαταγών πληρωμής,
- Διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης,
- Παροχή συμβουλών για την είσπραξη των απαιτήσεων,
- Ενημέρωση κινητής και ακίνητης περιουσιακής κατάστασης των οφειλετών